top of page

Buurtpreventie

Buurtpreventie.webp

Een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt, opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk. Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen.

 

Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners, zoals bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie. Juist het actief zijn in dit netwerk versterkt de kracht van buurtpreventie.

Waarom buurtpreventie?

 

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Maar belangrijk is ook dat buurtpreventie vooral bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel in een wijk. Ook al is er qua objectieve cijfers dus “niks” aan de hand, dan kan buurtpreventie wel degelijk nut hebben. Daarbij levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan het sociale aspect in de wijk. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, extra oren en ogen hebben voor de wijk en zo meer betrokkenheid hebben bij hun eigen leefomgeving.

 

 

Waarvoor buurtpreventie?

 

Buurtpreventie is niet alleen bedoeld om woninginbraken of overvallen te voorkomen. Juist niet. Buurtpreventie kan worden ingezet voor een breed scala van onderwerpen. U kunt denken aan:

 

  • Terugdringen van objectieve veiligheid/criminaliteit, zoals woninginbraken, vernielingen, baldadigheid;

  • Melden van onvolkomenheden in woonomgeving, zoals defecte verlichting, graffiti, zwerfafval;

  • Geven van voorlichting brandpreventie dmv uitvoeren van home safety checks (na uitleg door brandweer)

  • Verminderen overlast jeugd en verbeteren contact tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden.

  • Verkeersveiligheid, bv fietsverlichting of acties in 30km zones

Wat doen buurtpreventisten?

 

Buurtpreventisten zijn net “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. Maar een buurtpreventist kijkt en observeert. En hij/zij meldt verdachte situaties, personen, kentekens van verdachte auto’s of andere zaken aan de betreffende organisatie. Daarnaast kunnen zij op een respectvolle manier ook andere buurtbewoners aanspreken, hen attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of ongewenst gedrag.

 

Buurtpreventisten lopen in duo’s door de wijk. Dat kan op wisselende tijdstippen (zeker niet alleen ’s avonds) en kan ook gecombineerd worden met bv het uitlaten van de hond. U bepaalt zelf wanneer u een ronde loopt en waar. Maar ook als u liever vanuit de eigen woning verdachte situaties wilt melden, kunt u meedoen aan buurtpreventie. Binnen het buurtpreventieteam wordt een coördinator aangesteld die als contactpersoon fungeert voor alle preventisten en de politie, gemeente e.a.

 

Hoe start u buurtpreventie op?

 

De eerste stap is om buurt/wijkbewoners te vinden die samen buurtpreventie willen opstarten. Vervolgens neemt u contact op met uw wijkagent of de gemeente. Samen met u gaan zij aan de slag om daadwerkelijk te kunnen starten. Zo vinden er bijvoorbeeld trainingen plaats door politie en brandweer voordat u aan de slag gaat. Kijk eens op de pagina van Buurtpreventie Roosendaal voor meer informatie.

 

Kan iedereen buurtpreventist worden?

 

Ja, mits:

Iemand 18 jaar of ouder is;

Woonachtig is in de wijk/buurt waar buurtpreventie actief is:

Integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag

(u heeft geen bezwaar tegen verificatie door gemeente bij politie)

 

E-mail adressen van de teams in Tolberg:

 

Buurtpreventie D en E-bergen: cor.gabriels@kpnmail.nl

Buurtpreventie Minnebeek (A-bergen): buurtpreventieminnebeek@gmail.com

Buurtpreventie Waterland: thekingofkroons@ziggo.nl

Buurtpreventie.png
Extra ogen en oren 

 

Buurtpreventie is van en voor de bewoners van uw buurt. Extra oren en ogen op straat geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen ook om uw buurt daadwerkelijk veiliger te maken.

 

Buren die een oogje in het zeil houden, die buren waarschuwen bij onveilige situaties en die nauw samenwerken met de professionals in de buurt. De buurt is van u en uw buren. Maak er samen iets moois van!

 

Op dit moment zijn er in Roosendaal bijna 500 buurtpreventisten, verdeeld over 26 teams actief.

 

Wist u dat er wekelijks een wijkspreekuur gehouden wordt in Kinderboerderij De Minnebeek?

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30, m.u.v. de eerste woensdag van de maand, dan wordt het s'avonds gehouden van 18.30 tot 19.30 uur.

 

Teams in de wijk Tolberg zijn : team DE, team F, team Waterland en team Minnebeek

bottom of page